CDV contact page

NATIONAL ROAD RESEARCH CENTRES IN PARTNERSHIP

            

Czech_Republic.png

FEHRL - Evropská centra silni?ního výzkumu

Kdo jsme?

FEHRL – the Forum of European National Highway Research Laboratories – Fórum evropských národních silni?ních výzkumných laborato?í – je mezinárodní asociace sdružující p?es 30 národních výzkumných a technických institut? z celé Evropy. Spolupráce s mimoevropskými zem?mi  umož?uje  FEHRLu  využívat celosv?tové  výzkumné kapacity.

Naše poslání a cíle

Hlavním posláním FEHRLu je v oblasti silni?ní dopravy  podporovat a uleh?ovat spolupráci  ve výzkumu, poskytovat informace vysoké kvality, nabízet poradenství týkající se nejen technologií ale také utvá?ení strategie. Zam?stnanci národních institut? poskytují technickou podporu v rámci všech projekt?.

Hlavní cíle FEHRLu v rámci specifikace a výsledk? výzkumu:

  • Poskytovat  v?decké informace pro evropskou a národní politiku v oblasti dopravního inženýrství a záležitostí spjatých se silni?ní dopravou.
  • Vytvá?et a udržovat efektivní a bezpe?nou evropskou silni?ní sí?.
  • Zvyšovat inovace v oblasti pr?myslových odv?tví týkající se silni?ního stavitelství a využívaní silni?ní infrastruktury.
  • Zlepšovat energetickou hospodárnost v rámci dopravního inženýrství a ?ízení proces?.
  • Chránit životní prost?edí a zvyšovat kvalitu života.

?eským zástupcem FEHRLu je CDV .

CDV member

Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Transport Research Centre

Lisenska 33a 

63600 BRNO 

Czech Republic

www.cdv.cz