IBDiM contact page

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Poland.png

FEHRL -  Centra  Badawcze Drogownictwa

Kim jeste?my

FEHRL - Forum Europejskich Drogowych Laboratoriów Badawczych – organizacja mi?dzynarodowa zrzeszaj?ca ponad 30 narodowych instytutów badawczych z ca?ej Europy. FEHRL korzysta równie? z silnego wsparcia naukowo badawczego dostarczanego przez kraje, nie b?d?ce cz?onkami Wspólnoty Europejskiej, a utrzymuj?cymi ?cis?e kontakty z  Forum. FEHRL od roku 1989 jest silnie zaanga?owany w dzia?alno?? na rzecz  propagowania znaczenia systemu drogowego w gospodarce europejskiej.

Misja i g?ówne cele

Misj? FEHRL jest promocja i wzmocnienie wspó?pracy pomi?dzy europejskimi o?rodkami pracuj?cymi nad innowacjami w dziedzinie materia?ów i technologii stosowanych w drogownictwie oraz dostarczanie wysokiej jako?ci informacji i doradztwa w zakresie technologii zwi?zanych z infrastruktur? drogow?. Wysoko wykwalifikowani specjali?ci z poszczególnych instytutów, cz?onków FEHRL, zapewniaj? wsparcie merytoryczne dla wspólnie realizowanych projektów.

G?ówne cele organizacji FEHRL to:

  • Zapewnianie wsparcia naukowego europejskich i narodowych administracji drogowych w zakresie infrastruktury drogowej i transportu drogowego,
  • Tworzenie oraz utrzymywanie efektywnej i bezpiecznej sieci drogowej w Europie,
  • Wzrost innowacyjno?ci rozwi?za? technologicznych stosowanych w  dziedzinie budowy systemów drogowych oraz u?ytkowników dróg w Europie,
  • Zwi?kszanie energetycznej efektywno?ci w in?ynierii drogowej,
  • Ochrona ?rodowiska i poprawa jako?ci ?ycia.

 Przedstawicielem FEHRLu w Polsce jest IBDiM.

IBDIM_BORDER

IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Road and Bridge Research Institute

Instytutowa 1

03-302 Warsaw

Poland

www.ibdim.edu.pl