NATIVEI contact page

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Israel.png

FEHRL - מרכזי מחקר דרכים של אירופה

אנחנו

FEHRL – פורום מעבדות מחקר דרכים של מדינות אירופה – מהווה התאגדות בינלאומית המאחדת מעל 30 מכוני מחקר ופיתוח מכל רחבי היבשת.

שותפי הארגון ממדינות מחוץ לאירופה מעניקים ל- FEHRLקשרים חזקים המאפשרים יכולות מחקר גלובליות.

 מטרות ויעדים

שותפי הארגון ממדינות מחוץ לאירופה מעניקים ל- FEHRLקשרים חזקים המאפשרים יכולות מחקר גלובליות.

 מטרות ויעדים

 מטרת ה-FEHRL הינה סיוע וקידום שיתופי פעולה בנושא חקר דרכים, אספקת מידע באיכות גבוהה ומתן ייעוץ בתחומי טכנולוגיה ומדיניות בכל הנוגע למערכות הדרכים. צוותי מכונים

היעדים העיקריים של FEHRL באמצעות תהליכי המחקר והכנת מפרטים שבהם עוסק הארגון הינם:

 

• לספק תשומות מדעיות לצורך מדיניות לאומית וכלל אירופאית בתחום הנדסת הכבישים ובנושאי התחבורה בדרכים.

• ליצור ולשמר רשת דרכים יעילה ובטיחותית באירופה.

• להגביר חדשנות בסלילת מערכת הדרכים האירופאית ובתעשיות המשתמשות בדרכים בתהליכי הייצור.

• לשפר את ניצול האנרגיה בהנדסה ותפעול כבישים.

 • להגן על איכות הסביבה ולשפר את איכות חיים.

הנציג של FEHRL בישראל הינו נתיבי ישראל NTIC.

Nativei member

רח' אריאל שרון  3 ת"ד 1021

אור יהודה 6050001

ישראל

www.iroads.co.il